欢迎访问视障者音乐制作交流基地(www.szzyyzz.com)!
我们的网站致力于为使用读屏软件的视障群体(以下简称“读屏族”)提供音乐制作方面的技术和信息。
如您是读屏族,我们希望能在这里为您提供您最需要的内容
如您是明眼朋友,可能会对论坛中的一些用语感到无比疑惑,那是因为这些都是基于读屏软件下的操作术语。
虽然这个论坛对于明眼人也许帮助不大,但我们却很希望能得到您的援助,您可以以远程协助的方式为读屏族解决音乐制作过程中所遇到的困难……
请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

首页

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

7
查看: 879|回复: 3

用音乐模仿普通话的基础

[复制链接]

22

主题

78

帖子

1306

积分

版主

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1306
发表于 2019-6-5 18:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,浏览本站更多内容。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
楼主 凝医梓说:
最近在论坛中,看到有人问,如何让某些唱歌软音源朗读汉字或者文字。其实这个问题,说难也不难。
我记得在两年前,我曾经发表过,关于一些音乐的基础论文,由于时间上事情太多,所以很久都没有更新了。
当时我记得在第三张的第二节提到过,一个关于调式的事情。在中国的名词里,经常提到:腔调、小调、某钓、某某调调等。
这些词语的存在、是有他一定的道理的。因为他们不单单对音乐曲调有着记录的意义,他还包含了、地方方言的语调结构。
今天我谈的、是现代汉语普通话的语调结构问题,其他方言等有空在聊。
一提到普通话,可能会有很多人说,这有啥,不就是拼音结构、四个声调吗,有啥好说的。
如果你是这样想的,那就把本文看到这里结束吧。什么也都不用说了,留点空间给后面的同学做讨论。
要讲普通话、就不得不谈三个很重要的问题。第一个是拼音发音的结构、第二个是声调修音、第三是语调语气。
有人可能会问、那为啥没有语法,因为今天主要讲普通话的发音、语法是拿来写文章的,不再这里的讨论范围。
正规教育的汉语拼音结构分为两部分,一部分是生母、字母包含有二十个,另一部分是韵母、包含字母六个。
生母唇音有四个、舌音有十四个。舌音又分为:舌尖爆破音:嘚、脦、讷等三个,舌边音:、勒一个,舌后音:哥、科、喝三个。
舌擦音有三部分,舌面音:基、七、西三个,翘舌音:之、吃、师、馹四个,平舌音:资、呲、斯三个。
还有两个生母原音:伊、乌。总共二十个。
韵母几乎都是原音字母,分别是:阿、噢、鹅、一乌淤。
教科书里的字母淤用的是罗马字母“ü”而不是英文字母“v”,在书写的时候要注意。
说到这里、我其实觉得,很奇怪,既然字母“nv”和“lv”都在电脑上实现了,也不知道为啥字母“ju、qu、xu”却没有单独拿出来。
闲聊一下:
最近遇上一些人,总说手指疼痛,通过观察,都是打字带来的烦恼,尤其是触摸屏,纪要看键盘、又要看选自。
除了眼部带来的疲劳以外,手指的打字疲劳目前也没有啥改进的地方,真是难为这些打字的同学了。
有人可能会说、使用双拼不就解决了,说实在的、如果没有背诵过双拼码表的人,新入手确实是个大问题。
我使用双拼的经历来看,目前也就只有“自然码”相对,初学的人好一点,也仅仅是好一点而已。
像微软的双拼、那都是,牛马不相及的东西。初学没有三五天,那根本就完全不可能入门。
关于拼音的想法、改天在单独做一个篇幅讨论,暂时就说到这里。继续讨论如何让软件说话。
前面说了拼音的字母布局,但单独有这些还不够。想要软件说话,还要学习、普通话的字母组合才行。
本来这个拼音的结构、是需要系统学习才行的。不过我今天、为了偷懒,就弄了个汉字全拼表,送给大火。
虽然简短了点,不过为了节约文字的输入,也只能请大火担待了。下方是音节表:
注意、这里用的音节表是按照字母顺序编写:跟课堂教材有所差异!
音节A:
a, ai, an, ang, ao,
音节B:
ba, bai, ban, bang, bao,
bei, ben, beng,
bi, bian, biao, bie, bin, bing,
bo,
bu,
音节C:
ca, cai, can, cang, cao,
ce, cen, ceng,
cha, chai, chan, chang, chao,
che, chen, cheng,
chi,
chong, chou,
chu, chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo,
ci,
cong, cou,
cu, cuan, cui, cun,  cuo,
音节D:
da, dai, dan, dang, dao,
de, den, deng,
di, dia, dian, diao, die, ding, diu,
dong, dou,
du, duan, dui, dun, duo
音节E:
e, ei, en, eng, er,
音节F:
fa, fan, fang,
fei, fen, feng,
fo, fou,
fu,
音节G:
ga, gai, gan, gang, gao,
ge, gei, gen, geng,
gong, gou,
gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo,
音节H:
ha, hai, han, hang, hao,
he, hei, hen, heng
hong, hou
hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo
音节J:
ji, jia, jian, jiang, jiao,
jie, jin, jing,
jiong,
jiu,
ju, juan, jue, jun
音节K:
ka, kai, kan, kang, kao,
ke, ken, keng,
kong, kou,
ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo
音节L:
la,lai,lan,lang,lao,
le,lei,leng
li,lia,lian,liang,liao,lie,lin,ling,liu
long,lou,
lu,luan,lun,luo,
lv,lve,
音节M:
ma, mai, man, mang, mao,
me, mei, men, meng,
mi, mian, miao, mie, min, ming, miu,
mo, mou
mu,
音节N:
na, nai, nan, nang, nao,
ne, nei, nen, neng
ni, nian, niang, niao, nie, nin, ning, niu,
nong, nou
nu, nuan, nun, nuo,
nv, nve
音节O:
ou,
音节P:
pa,pai,pan,pang,pao,
pei,pen,peng,
pi,pian,piao,pie,pin,ping,
po,pou,
pu,
音节Q:
qi, qia, qian, qiang, qiao,
qie, qin, qing,
qiong
qiu,
qu, quan, que, qun,
音节R:
ran, rang, rao,
re,ren,reng,
ri,
rong,rou,
ru,ruan,rui,run,ruo
音节S:
sa,sai,san,sang,sao,
se,sen,seng,
sha, shai, shan, shang, shao,
she, shen, sheng
shi,
shou
shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, shuo
si,
song,sou,
su,suan,sui,sun,suo
音节T:
ta,tai,tan,tang,tao,
te,teng,
ti,tian,tiao,tie,ting,
tong,tou,
tu,tuan,tui,tun,tuo,
音节W:
wa,wai,wan,wang,
wei,wen,
wo,wong,
wu,
音节X:
xi,xia,xian,xiang,xiao,
xie,xin,xing,
xiong,
xiu,
xu,xuan,xue,xun,
音节Y:
yi,ya,yan,yang,yao,
ye,yen,yeng,
yo,yong,you,
yu,yuan,yue,yun
音节Z:
za,zai,zan,zang,zao,
ze,zei,zen,zeng,
zha, zhai, zhan, zhang, zhao,
zhe, zhen, zheng,
zhi,
zhong, zhou
zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo
zi,
zong,zou,
zu,zuan,zui,zun,zuo,
上述就是拼音音节的表,我之前在做拼音编码改动,也不知道复制过来会不会有丢失和错误。读过正常学校和自认为全拼拼音过关的,请忽略本条。

回复

使用道具 举报

22

主题

78

帖子

1306

积分

版主

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1306
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:48:20 | 显示全部楼层
<
沙发 凝医梓说:回楼主凝医梓
现在来谈谈拼音声调的问题,
其实我自己感觉,教学对拼音的这种声调说法是存在一定问题的。不过也没有太好的现代词语来做更好的描述了,暂时也就套用现有的名词来说吧。
学过汉语拼音的人都知道,我们现代使用的拼音、都有一个所谓的四声调的声调标注。
这四声调分别是:一声平、二声扬、三声上声、四声去。
注意!我这里用的自,是根据声音发生定义而取用的,可能会与百科和书上解释有所区别,下面会针对这个问题做讲解。
按理来说,中国的语言发生应该是五个以上,而不是现在、书上所讲的四声调。
现有的一声平、所指的是,在发音时、保持同一个音高,从发声音开始到发声音结束的过程,声音不高不低。
现有的二声扬、所指的是,在发音时、从低音网高音方向上行,从发声音开始到发声音结束的过程,声音从低到高。
现有的三声上声、所指的是、在发音时、从高到低再从低到高,从发声音开始到发声音结束的过程,声音不可出现分段。
现有的四声去、所指的是,在发音时、声音从高音到低音,从发声音开始到发声音结束的过程,声音是从高音到低音的。
为什么前面我会提到一个五声的事情呢,是因为、在很多语句里,尤其是某些感叹词,偶尔会出现一个与现有第三声相反的声调结构。
通常这个声调出现的叹词有:发现新事物的“哦”、撒娇的“嗯”等,当然远远不止这两个、不再赘述。
为了实现朗读的多元化,我们不得不把这个声调也给他记上。这样的话、不算轻声总共就有五个声调了。
通常为了记录这个不存在的声调,我都会把他叫做“阻声”,为啥呢、因为现有的第三声“上声”两头高中间低,已经有人把他叫做闪声了。
上声因为中间低了一下,犹如闪到腰的感觉,娶了个闪音。那我觉得第五个声调因为两头低中间高、有阻碍的感觉,娶了个阻音的名词应该不过分吧。
还有个第二声“扬声”、我用了飞扬的扬儿不是太阳的阳,可能会有人感觉很奇怪。
我自己感觉、太阳的阳,因为他没有起飞的感觉过程,而飞扬的扬有从低到高起飞的感觉,与第二声更加接近、所以我就在这里用上他了。
当然这也是我自己想出来的,教科书里可没有这一茬。不过为了后面的讲解方便,我会使用,某些教授改名的闪声和我自己改名的阻声以及近意的扬声来做讲解。

最后来说一下语调的问题,这一段很重要、大家仔细看
前面我说了一下声调的问题,但是我们想要软件和音乐模仿声音以及说话,可不是靠上面的问题能解决的。
其实、最重要的是语调。下面就针对这个事情来讲解。
我们稍微学过一点乐理的朋友,应该都接触过“中国五声调式”,而中国的所有语言都是围绕着五声调式来走的。
这里说的是普通话、所以就以普通话来做讲解。
现代的普通话、经常说只有四个声调,考究起来、确实也有点名副其实的样子。为什么这样讲呢,因为中国的音乐是五声调式,而普通话却只有四声。
虽然说偶尔也会出现五声调式的音,但是只有辅助的时候才会出现。
现在我们来看看、普通话、在五声调式上是怎么表现的。
我们把常用的普通话,取一个最高音,再娶一个最低音,结果如下:“角、徵、羽、宫”,对的、你没看错。
现代的普通话里、固定长音是没有“商”这个音存在的。他只偶尔出现在、某些字的辅助以音上,并且机率非常少。
而正常的五声调式“角徵羽宫商”完整调式,其他的汉语里面都几乎完整的包含了这五个音。
例如:河南话、山东话、陕西话、四川话、闽南语、粤语、客家话、浙江话、江苏话等,都不会像普通话那样、少一个音的。
为什么我在这里会使用“角徵羽宫商”的、这种排列、而不使用“宫商角徵羽”的、顺势排列呢。
这是因为、普通话的结构,高低音就是这样排列的,而不是我给他规定的。你问我是怎么知道的,这个我也无法回答。
只要遵循这个排列,无论你、前一句话或者后一句话之间,相差多少个因,原则不变的话、是没有问题的。
注意!这里的语言调式,跟首调接近,与固定调式无关。上面说的,每句话音高不同,可以理解为移调。
也就是说,一段文章,因为需要的语气表达不同,有可能出现、从C大调到G大调的情况。但是、每句话的基准结构,是约束在五声调式里面的。
必定这是语言、而不是歌曲,所以不会受到所谓西方调式的制约。下面我用一些短句和大家耳熟能详的诗词来做例子。
这里我就不做诗词标题的发音了,直接做诗词和内容的音符表达。注意!我先做简单的发音调式,后面细化的东西、大家自己慢慢摸索。
我们先拿“画”这首诗来做音符排列,下面为了大家的阅读方便、我直接用音级来说明,也就是通常说的简朴符号。
不过这里的一级是高音区三级、四级、五级、六级是低音区,用数字排列就是“2、3、4、5、6、7、1”,虽然7和4我们不一定用到,不过后期修饰声音的时候、有可能会更完美。
可能会有人问、为什么没有中音区,因为普通话没有超出七个音级,所以为了方便讲解、我才定了两个音区。
废话不多说了,直接上干货。
第一句:远看山有色,
音符:31531
第二句:近听水无声。
音符:15365
第三句:春去花还在,
音符:51561
第四句:人来鸟不惊。
音符:66315
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

78

帖子

1306

积分

版主

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1306
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:48:54 | 显示全部楼层
<
板凳 凝医梓说:回楼主凝医梓
来、我们用笛子或者箫以及能有圆滑音的乐器、演奏一下,听听什么感觉。嗯、似乎不太像,没关系、我们做一下调整后再听。
第一句:远看山有色,
音符:31531,我们在这一句里面的1音上加上个下滑音、不用太多、只要一个小二度就好。
第二句:近听水无声。
音符:15365,这一句在1音上加个小三度以上的下滑音、在6前面加个四度音滑上来
第三句:春去花还在,
音符:51561,这一句、第一个1音加小二度下滑、第二个1音加小三度下滑,在6音前加四度上滑。
第四句:人来鸟不惊。
音符:66315,这一句、6音前面都加一个四度上滑回来,1音加个小三度以上下滑。
怎么样、这下听起来,有点那么回事了吧。有点短哦、嗯!确实是,下面来段长点的。来点啥呢、想了想,干脆来段三字经好了。

A段:
人之初,性本善。性相近,习相远。
音符:
36 5 5, 17 3 17, 17 5 17, 36 5 3,
B段:
苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。
音符:
3 56 17, 173 5, 17 5 17, 17 3 5,
C段:
昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。
音符:
5 17 3, 36 6 3, 3 17 36 17 5 17,
D段:
窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。
音符:
17 5 5, 3 17 5, 5 36 3, 36 17 36,
E段:
养不教,父之过。教不严,师之惰。
音符:
3 56 17, 17 5 17, 17 17 36, 5 5 17,
F段:
子不学,非所宜。幼不学,老何为?
音符:
3 17 56, 5 3 56, 17 17 56, 3 36 56,
G段:
玉不琢,不成器。人不学,不知义。
音符:
17 17 36, 13 36 17, 36 17 36, 17 5 17,
H段:
为人子,方少时,亲师友,习礼仪。
音符:
56 56 3, 5 17 36, 5 5 3, 56 3 36,
I段:
香九龄,能温席。孝于亲,所当执。
音符:
5 3 56, 36 5 36, 17 3 5, 3 5 36,
J段:
融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。
音符:
36 17 17, 36 17 36, 17 36 3, 36 5 5,
K段:
首孝弟,次见闻,知某数,识某文。
音符:
3 17 17, 17 17 36, 5 3 17, 56 3 56,
L段:
一而十,十而百,百而千,千而万。
音符:
5 36 36, 56 56 53, 3 6 5, 5 36 17,
M段:
三才者,天地人。三光者,日月星。
音符:
5 36 3, 5 17 36, 5 5 3, 17 17 5,
N段:
三纲者,君臣义,父子亲,夫妇顺。
音符:
5 5 3, 5 36 17, 17 3 5, 5 13 17,
O段:
曰春夏,曰秋冬,此四时,运不穷。
音符:
5 5 17, 5 5 5, 3 17 56, 17 17 56,
P段:
曰南北,曰西东,此四方,应乎中。
音符:
5 36 3, 5 5 5, 3 17 5, 5 5 5,
Q段:
曰水火,木金土,此五行,本乎数。
音符:
5 36 3, 17 5 3, 36 3 36, 3 5 17,
R段:
曰仁义,礼智信,此五常,不容紊。
音符:
5 36 17, 3 17 17, 36 3 56, 17 56 3,
S段:
稻粱菽,麦黍稷,此六谷,人所食。
音符:
17 36 5, 17 3 17, 3 17 3, 56 3 36,
T段:
马牛羊,鸡犬豕,此六畜,人所饲。
音符:
3 56 56, 5 36 3, 3 17 17, 36 3 17,
U段:
曰喜怒,曰哀惧,爱恶欲,七情具。
音符:
5 3 17, 5 5 17, 17 17 17, 5 36 17,
V段:
匏土革,木石金,与丝竹,乃八音。
音符:
36 3 36, 17 36 5, 3 5 36, 3 5 5 ,
我就写道这里吧,剩下的四段、留给大伙儿去做。
W段:
高曾祖,父而身,身而子,子而孙。
音符:

X段:
自子孙,至元曾,乃九族,而之伦。
音符:

Y段:
父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。
音符:

Z段:
长幼序,友与朋。君则敬,臣则忠。
音符:

虽然我在三字经里面、没有做出详细的音符修饰,但是这样也基本可以能听出来是个什么东西了。
只要加上前面的两个方法,软件发音是没有问题的。
现在就去:打谱、导出Midi、文字转拼音吧,无论你想让“Vocaloid”说啥都行。
哪怕你想让他说声‘我很喜欢你“56 56 3 5 3”’都没问题。
说到这里,本篇暂告一段,你我有缘再见。
学习盲人最方便的“ABC记谱法”请看:
http://szzyyzz.com/forum.php?mod ... 4&highlight=abc
学习边听边打谱西贝柳斯的,可上:
www.szzyyzz.com
进行搜索西贝柳斯关键字,即可得到想要的相关内容,这里还有三讲针对盲人使用西贝柳斯打谱软件的讲座。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

510

积分

音乐尖子生

Rank: 4

积分
510
发表于 2019-6-5 21:16:20 | 显示全部楼层
地板 xht1111说:
有意思,用二胡拉一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|视障者音乐制作交流基地(szzyyzz.com) ( 蜀ICP备15002464号免责声明:本站网友发表的言论属其个人观点,与本站立场无关!

GMT+8, 2020-10-21 09:29 , Processed in 0.136719 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表